Maraming halimbawa sa Bibliya na matutularan natin. Sabihin sa mga estudyante na ibahagi ang nalaman nila. Ang masaklap pa nito, kinailangan niyang magtago doon mismo sa lugar ng kaniyang mga kaaway na Filisteo! https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/2021004/univ/art/2021004_univ_sqr_xl.jpg, https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/a/wp/TG/202101/wpub/wp_TG_202101_lg.jpg.

Sabihin sa mga estudyante na pag-isipang mabuti kung ano ang magagawa nila upang mas lubos na matanggap ang mga salita at turo ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tingnan natin ang sinasabi ng Bibliya.

9 Nagtitipon tayo para talakayin ang espirituwal na mga bagay at magtamo ng kagalakan, isang aspekto ng banal na espiritu ng Diyos. (Kaw. Maaaring kailangan mong ipaliwanag na ang mga naging Judio ay ang mga Gentil na sumapi sa relihiyon ng mga Judio.

Si Pedro ay nagpatotoo tungkol kay Jesucristo at nagturo kung paano matatamo ang kaligtasan. Alam na alam niya ang mga problema at álalahanín natin, at gusto niya tayong tulungan. Kasi, sa pagkakataong ito, inuna mong ilagay sa timba ang buhangin.

Ang maligayang pamilya at mabuting kalusugan ay kaloob ni Jehova. Gaya ng ipinakikita ng tekstong iyan, marami kang puwedeng sabihin kay Jehova. Sabihin sa klase na tahimik na sumabay sa pagbasa na inaalam kung ano ang gawaing sinabi ni Pablo na “pinatutunayan … na suwail” siya (talata 18).

(Gal. At lakas-loob nilang ipinahahayag ang pangalan ni Jehova sa kanilang pangmadlang ministeryo.​—Roma 10:10, 13-15. Ano ang ipinahahayag ng tanong na ito tungkol sa nangyayari sa puso ng mga tao? (b) Ano ang ginawa ng isang brother para hindi siya mailayo ng kaniyang pride kay Jehova? Paano inihahanda ng pananampalataya, pagsisisi, at binyag ang isang tao para matanggap ang kaloob na Espiritu Santo? 19 Papalapit na ang isang mahalagang yugto sa paglutas sa usapin hinggil sa soberanya ni Jehova. Ang pinakatampok na aspekto ng tandang iyon ay ang gawaing inihula ni Jesus para sa lahat ng matapat sa Diyos nang sabihin niya: “Ang mabuting balitang ito ng kaharian ay ipangangaral sa buong tinatahanang lupa bilang patotoo sa lahat ng mga bansa; at kung magkagayon ay darating ang wakas.” (Mateo 24:3-14) Sapagkat masigasig na tinutupad ng mga matapat sa Diyos ang hulang ito, mahigit sa anim na milyong lalaki, babae, at bata ang nakikibahagi ngayon sa napakalaki at di-na-mauulit pang gawaing ito. Kung Ano ang Magagawa ng Panalangin Para sa Iyo. (opens new window), Ang Bantayan—Edisyon Para sa Pag-aaral  |  Enero 2013, Kusang-Loob Nilang Inihandog ang Kanilang Sarili—Sa Norway. 9, 10. Sa napakahalagang panahong iyon na napakalapit na ngayon, makikinig lamang si Jehova sa mga “tumatawag sa kaniya sa katapatan.” Tiyak na hindi siya makikinig sa mga mapagpaimbabaw.

Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Mga Gawa 2:38–41.

Ang “mga dilang kawangis ng apoy” ay maaari ding magpahiwatig na ang matinding pagbuhos na ito ng Espiritu ay naibaha-bahagi sa mga taong naroon noong araw na iyon—bawat isa sa kanila ay nadama at naranasan ito. Ibig bang sabihin, hindi pinapansin ng Diyos ang mga panalangin natin? 4:8.

Sa sobrang lungkot niya, ibinuhos niya sa Diyos ang nararamdaman niya at paulit-ulit siyang nanalangin para tulungan at patibayin siya ng Diyos. 10 Mangyari pa, taimtim na nagmamalasakit ang ilang mga tagapamahalang tao sa kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Sumulat ang salmistang si David: “Tikman ninyo at tingnan na si Jehova ay mabuti.” (Awit 34:8) Nang kathain ni David ang ika-34 na Awit, katatapos lang niyang pagdaanan ang isang nakakatakot na karanasan. 2. Bakit hindi na kinakailangang sundin ng mga Banal na Gentil ang lahat ng ritwal ng batas ni Moises? Ganito rin ang epekto ng “mapanlinlang na kapangyarihan ng kayamanan,” o ang pag-aakala na ang kayamanan ay magdudulot ng namamalaging kaligayahan at katiwasayan.

12 Ang di-tamang pangmalas sa pera ay maaaring umakay sa maling paggawi.

Pambungad sa Unang Pangkalahatang Sulat ni Pedro.

.

Motorcycle Saddlebags Australia, Static Channel Allocation In Lans And Mans, Surface Tension Of Oil, Importance Of Gestures In Communication, Over Medium Eggs, Irregular Preterite Tense Spanish Worksheet Pdf, How To Make Easy Homemade Chocolate, Cup Noodles Calories, Local Honeycomb For Sale, Benzene Triozonide Structure, Commercial Real Estate Austin, Karahi Curry Taste, Can Ginger Cause Heartburn, Knelt Meaning In Urdu, Gta 5 Unable To Authenticate Epic Games, How To Make Cafe Bustelo, Jadwal Sholat Hanoi Vietnam, Five-spotted Hawk Moth Lifespan, Another Word For Said, Flir Lepton Raspberry Pi, Tucson Unified School District Jobs, Broad Spectrum Dewormer For Cats, Hd Acrylic Prints, Spin Off Vodka Price In Hyderabad, Chicken 65 Gravy Recipe, University Of Illinois At Urbana-champaign Address, Phoenix Weather 10-day, Name Anagram Maker, Marketing Research Jobs, What Is The Future Tense Of Give, Can Gas Flow, Little Bites Party Cakes Nutrition,